Verkoopsvoorwaarden

Prijzen:
De prijzen zijn inclusief BTW.

Tevredenheidsgarantie:
De verkoop op afstand van produkten t.a.v. consumenten is pas voltrokken na een bedenktijd van 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering. Voor de levering en tijdens die bedenktijd heeft de consument het recht de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet. Voor leveringen die in delen gebeurt begint deze termijn te lopen vanaf de dag na de eerste levering.
Gebreken moeten binnen de 5 werkdagen schriftelijk worden gemeld. Bij een gebrek aan de produkten worden deze hersteld of vervangen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor gevolgschade.

Leveringswijze:
De verkoper bepaalt de wijze van levering die normaal per pakjesdienst gebeurt. Na telefonische afspraak kunnen de goederen ook worden afgehaald. Indien wij de goederen niet in voorraad hebben zullen wij toch trachten om deze binnen de 10 dagen na bestelling te versturen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor laattijdige levering.

Verzendingskosten:
Voor de verzendingskosten wordt een vast bedrag van 10,5 EUR aangerekend.

Betalingsvoorwaarden:
De facturen zijn betaalbaar in Essen op rekeningnummer IBAN BE27 7512 0319 8976 binnen de 15 dagen na de factuurdatum. Elke niet betaalde som op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 30 EUR en een maximum van 300 EUR.
De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat deze volledige betaald zijn. Voor de betaling mag de klant er niet over beschikken of uit handen geven. In geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag heeft de verkoper het recht om de geleverde goederen op kosten van de koper terug op te halen, waar ze zich ook bevinden, en deze te behouden tot de volledige betaling.

Betwistingen:
Alle betwistingen in verband met de overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of Breda.